Home / Haberler / Türkiye’nin tartıştığı şirkete 11 yıl sonra iptal

Türkiye’nin tartıştığı şirkete 11 yıl sonra iptal

Posted on
Paylaşın

Amerikan Cargill’e karşı verilen hukuki mücadelede sevindirici haber Bursa 2. İdare Mahkemesi’nden geldi. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun geçici 4. maddesine dayanılarak Bursa İl Genel Meclisi’nin 07 Temmuz 2009 gün ve 2009-240 sayılı kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Cargill’e özel değişiklik yapılmıştı.

1997 yılından bu yana siyasi iktidarlar tarafından korunan Cargill için onaylanan imar planlarının iptali için 2009 yılında Bursa Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu Üyesi Erol Çiçek, Bursa Barosu Orhangazi önceki dönem temsilcisi Sedat Ata, şimdiki temsilci Öznur Çiçek, Fikret Günay, Erdinç Yalamaoğlu, Mehmet Yalamaoğlu, Yakup Başaran ve Metin Uslu tarafından dava açılmıştı.

Bursa 2. İdare Mahkemesi, 11 yıl sonra verdiği kararının gerekçesinde “Yasanın geçici 4. maddesi ile 1/25 bin ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı plan hükümlerinin 4.20. maddesi doğrultusunda hazırlanıp onaylandığı, anılan Çevre Düzeni Planı’nın ise mahkemece iptal edildiği görüldüğünden,

dayanağı plan iptal edilen iş bu davaya konu 1/1000 ölçekli uygulama imar planının onaylanmasına dair Bursa İl Genel Meclisi’nin 7 Temmuz 2009 kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır” denildi.

TARIM DIŞI ARAZİ KULLANIM İZNİ

Cargill’in imar planının dayandırıldığı 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun geçici 4. maddesi “11/10/2004 tarihinden önce, gerekli izinler alınmadan tarım dışı amaçlı kullanıma açılmış bulunan arazilerin tarımsal bütünlüğü bozmuyor ise istenilen amaçla kullanımı için, bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bakanlığa başvurulması,

hazırlanacak toprak koruma projesine uyulması ve tarım dışı kullanılan tarım arazilerinin her metrekaresi için Beş Yeni Türk Lirası ödenmesi şartıyla izin verilir” hükmü içeriyordu. Cargill AŞ, Orhangazi’de kurulu mısır işleme tesisi için bu kanundan yararlanmak amacıyla Bursa Tarım İl Müdürlüğü’ne başvurmuş, başvuru üzerine 16 Mart 2009 tarihinde 25033 sayılı yazıyla “tarım dışı arazi kullanım izni” verilmişti.

BARO: HUKUKİ DAYANAĞI YOK, YAPI RUHSATI İPTAL EDİLMELİ

İptal edilen uygulama imar planının dayanağı olan 1/25 bin ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı, Bursa 3. İdare Mahkemesi tarafından 5 Şubat 2015 tarihinde iptal edildi. Bu karar Danıştay Altıncı Dairesi’nin 16 Haziran 2016 tarihli kararıyla onanmış ve karar düzeltme istemi de aynı dairenin 22 Mayıs 2017 tarihli kararıyla reddedilmişti.

Sonuç olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptaliyle Cargill’e verilen yapı ruhsatları da dayanaksız hale geldi. İptal davasından sonra çıkarılan 1/25 bin ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı da iptal edildiğinden şu anda tesisin bulunduğu alanda 1/25 bin ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı bulunmuyor.

Düzenleyici işlem niteliğindeki imar planının iptal edilmesi durumunda, dayanağı ortadan kalkan “yapı ruhsatı”nın da iptal edilmesi ve ruhsatsız konuma düşen yapının yıkılması gerekiyor. Bursa Barosu tarafından yapılan açıklamada tarım dışı arazi kullanım iznine karşı açılan ve halen devam eden davanın geldiği aşama göz önüne alındığında, Cargill tesisinin hiçbir hukuki dayanağı kalmadığı belirtildi.

KAYNAK : Rabia Deniz-https://odatv.com/11-yil-sonra-iptal-16012059.html

HABER : BÜLENT ÖZGEN

Paylaşın
Total Page Visits: 707 - Today Page Visits: 2
Top
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Enjoy this blog? Please spread the word :)