Home / Vizyon

Vizyon

 

İSTANBUL ÇEVRE KONSEYİNİN VİZYONU

10.000 yıllık tarihi ve doğal güzelliğe sahip olan dünya kenti İstanbul’un bu değerlerini korumak, İstanbulluların insana ve doğaya değer verilen bir kentte, sağlıklı bir çevre içinde yaşamaları için demokratik bir ortamı sağlamaktadır. konsey, ulusal ve uluslararası ilişkileriyle çevre ve toplumsal konularda faaliyet gösterir, toplumsal ve çevresel anlamda yön verir. aynı amaç ve gaye ile kurulmuş konsey katılımcıları kuruluşların kendi aralarında kuracakları federasyonlarla işbirliği yapabilirler. Konsey devletin tüm organlarıyla gerektiğinde ilkelerine ters düşmeyen durumlarda stratejik işbirliği yapar, önerilerde bulunur, plan ve programlar doğrultusunda alternatif projeler sunar. hiçbir kuruluş konseyin çalışmalarına müdahale edemez.

THE PORPUSE OF ISTANBUL ENVIRONMENT COUNCIL

10.000 years of history and natural beauty wich has a world city of istanbul to protect these values, council provides people and nature for the people of istanbul in a given cityi a healty environment to live in a democratic enviroment national and international relationships will oparate in the enviroment and social issues. Gives the direction of social and enviromental sense, with the same goal and purpose built council participants, organizations can cooperate among themselves to establish the federation to make cooperation, AH organs of the State Council as necessary to the principles of strategic cooperation in cases does not contradict. Advises, plans and programs in accor-dance with project offers an alternative, Council can not intervene i n t h e o p e r a t i o n o f a n y o r g a n i z a t i o n .

Top